Vacatures

Kinderbegeleider (aanleg wervingsreserve)

Met het oog op de aanleg van een wervingsreserve (voor vervangingsopdrachten en opdrachten van bepaalde duur) zoekt het stadsbestuur dringend gemotiveerde kandidaten voor de betrekking van kinderbegeleider (m/v, salarisschaal C1-C2) in contractueel dienstverband.

Functie, o.a.:
De kinderbegeleiders maken deel uit van een team verzorgenden, verbonden aan het stedelijk kinderdagverblijf, en werken onder de leiding van het afdelingshoofd (afdeling Kinderdagverblijf/Crèche van de dienst Welzijn). De kinderbegeleiders staan in voor het welzijn van jonge kinderen (baby‘s en peuters), door middel van het tot stand brengen van een kwaliteitsvol en aangenaam dagverblijf en van een nauwe vertrouwensband met ouders en familie.

Profiel, o.a.:
- een grondige kennis hebben van begeleidings- en verzorgingstechnieken (bij baby‘s en peuters)
- kennis hebben van de reglementering en de werking van een kinderdagverblijf/crèche
- basiskennis hebben van :
   o    kinderpsychologie en -pedagogiek, vooral met betrekking tot de leeftijdscategorie van baby‘s en peuters
   o    medische verzorging van baby‘s en peuters
   o    de veiligheidsvoorschriften
   o    de functie en werking van de stadsdiensten
- kunnen analyseren: een situatie in hanteerbare elementen opdelen en relaties leggen tussen de verschillende elementen van het probleem
- klantgericht kunnen werken
- nauwkeurig kunnen werken: correct werk afleveren met oog voor details
- een organiserend vermogen hebben: taken plannen en coördineren, en de verschillende aspecten overzien zodat ze op een soepele en harmonische manier op elkaar afgestemd zijn
- houding en uiterlijk voorkomen: in verschillende situaties een sterke en geloofwaardige eerste indruk maken en die kunnen handhaven.
- samenwerken: erop gericht zijn samen met anderen te werken en te beslissen
- een empathisch vermogen hebben: zich kunnen voorstellen hoe anderen zich voelen in de situatie waarin zij zich bevinden en daar in het eigen gedrag ook rekening mee houden
- een positieve instelling hebben ten aanzien van het stedelijk beleid inzake kinderopvang
- leergericht en assertief zijn.

Vereisten, o.a.:
- voldoen aan de vereiste taalkennis
- voldoen aan de diplomavereiste: een diploma van secundair onderwijs (of hieraan gelijkgesteld) bezitten, én een diploma of getuigschrift of brevet overeenkomstig de lijst van de vereiste kwalificaties, opgelegd door Kind & Gezin aan erkende kinderdagverblijven (en vermeld in het ministerieel besluit van 27 februari 2014, bv. STW, lerarenopleiding, …); …); laatstejaarsscholieren en -studenten worden eveneens toegelaten tot de selectieprocedure, maar ze moeten wel een studiebewijs voorleggen, alsook een verklaring dat ze binnen de termijn van maximum vijf maanden zullen deelnemen aan de eindexamens voor het behalen van hun diploma
- een uittreksel uit het strafregister (model 2, af te leveren door de dienst Burgerzaken van de gemeente waarin de kandidaat woont) kunnen voorleggen
- slagen voor een selectieprocedure (een mondelinge en een praktische proef), die vermoedelijk in de 2e helft van juni 2018 zal plaatsvinden; de geslaagde kandidaten worden opgenomen in een wervingsreserve die geldig is voor de duur van één jaar (eenmaal verlengbaar).

Meer over deze functie: zie functiebeschrijvingvoorwaarden en organogram.

Aanbod:
- aanstelling en indiensttreding in geval van een tijdelijke vacature (een deeltijdse/voltijdse vervangingsopdracht of een betrekking waarvan de duur maximum 2 jaar bedraagt).
- een brutosalaris van min. 11,47 EUR en max. 19,31 EUR per uur (voor een halftime opdracht: min 945 EUR en max. 1.590 EUR bruto per maand); naast een eventuele periode van tewerkstelling bij een andere overheid kan max. 10 jaar relevante beroepservaring opgedaan in de privé-sector of als zelfstandige worden meegerekend voor de geldelijke anciënniteit
- maaltijdcheques, aanvullend pensioen, fietsvergoeding en gratis openbaar vervoer (woon-werkverkeer), gratis gebruik van stedelijke infrastructuur (zwembad, visvijver), gratis bibliotheekabonnement


Interesse ?
De kandidaturen (met een ingevuld inschrijvingsformulier én een kopie van het vereiste diploma of studiebewijs) moeten per brief of e-mail gericht worden aan het college van burgemeester en schepenen, Stationsstraat 29 te 3400 Landen (e-mail: selectie@landen.be), en toekomen uiterlijk op donderdag 14 juni 2018 (om 12.00 uur).

Bijkomende inlichtingen omtrent deze betrekking zijn te krijgen bij de dienst Personeelsaangelegenheden (Personeel@landen.be; tel. 011 88 03 06).

Spontaan solliciteren

Het stadsbestuur is permanent op zoek naar kandidaten voor volgende vervangingsbetrekkingen: poetsvrouw/poetsman, hulparbeider, administratief assistent en kinderbegeleider (kinderverzorg(st)er in een kinderdagverblijf). De kandidaten worden opgenomen in een lijst die minstens zes maanden geldig blijft, en ze zullen te gepasten tijde uitgenodigd worden voor een selectieproef.

Heb jij interesse, schrijf dan een briefje naar onderstaand adres of richt je tot onze contactpersoon.

Hoe spontaan solliciteren ?

Je kan ook voor andere jobs spontaan solliciteren, en dit door een briefje (met vermelding van de beoogde functie + cv* + kopie van diploma) te zenden naar volgend adres:

het college van burgemeester en schepenen
Stationsstraat 29
3400 LANDEN.

* Voor de opmaak van jouw curriculum vitae (cv) gebruik bij voorkeur het model van
sollicitatieformulier.

Algemeen organogram van de stadsdiensten

Stadhuis - Stationsstraat 29 - 3400 Landen - T 011 88 03 00 - F 011 88 64 35 -